»Ranljive skupine z dvigalom do mesta povezovanja«

Naziv projekta: »Ranljive skupine z dvigalom do mesta povezovanja«

Prijavitelj: Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice

Partner 1: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210, Slovenske Konjice

Partner 2: Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice

Partner 3: Kulturno umetniško društvo Gnezdo, Slovenske Konjice, Šolska ulica 1, 3210 Slovenske Konjice

Trajanje operacije: januar – oktober 2021

Celotna vrednost projekta, 99.630,22 EUR

Odobreni znesek sofinanciranja, 49.988,91 EUR

 

Projekt »Ranljive skupine z dvigalom do mesta povezovanja« predvideva širok nabor aktivnosti, katerih namen je celovit razvoj lokalne infrastrukture v skladu s sodobnimi trendi, ki predvidevajo ustrezne prilagoditve ranljivim skupinam, za kar na območju občine Slovenske Konjice obstaja razvojna potreba, možnost in interes.

Splošna knjižnica Slovenske Konjice se nahaja v prvem nadstropju Doma kulture Slovenske Konjice. Trenutno je določenim ranljivim skupinam (gibalno oviranim, starejšim, mamicam z vozički) dostop do vseh storitev knjižnice (osnovne storitve, ob knjižnične dejavnosti …) popolnoma onemogočen.

Projekt »Ranljive skupine z dvigalom do mesta povezovanja« bo z odpravo arhitekturnih ovir in uvedbo novih programskih vsebin namenjenim ranljivim skupinam omogočil njihovo osnovno vključenost v družbeno okolje, informiranost in izobraževanje.

Programske vsebine bodo izvajane, usmerjene in koordinirane s strani novo odprtega delovnega mesta v knjižnici.

Izgradnja dvigala bo omogočila vključitev vseh ranljivih skupin v osnovno dejavnost knjižnice (izposoja-prosti dostop, obknjižnične dejavnosti); z novim pultom bo omogočen dostop za invalide in otroke; dodatni prostor pa bo namenjen družabnemu dogajanju (tiha čitalnica, izobraževanja, literarni dogodki, biblio-pedagoške vsebine, omogočanje informacijskih, ustvarjalnih, kreativnih delavnic, ki sedaj niso izvedljive zaradi odprtosti prostorov knjižnice).

Z realizacijo projekta in s tem povezanim razvojem knjižnice in povečanjem obiska vseh skupin se spodbuja posameznike, lokalna društva in partnerje v lasten razvoj in posledično v večje družbeno sodelovanje in zavedanje medgeneracijskega sobivanja. S krepitvijo vključevanja prebivalstva na vseh ravneh ranljivih skupin prebivalstva (žensk, otrok, invalidov – posebej gibalno oviranih, ter drugih ranljivih skupin) se posredno spodbuja k ozaveščenosti problema ranljivih skupin in ozaveščenosti sobivanja v kulturnem okolju.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Aktivnost 1

Naziv aktivnosti: Izgradnja dvigala za invalide in gradbeno obrtna dela

Opis aktivnosti:

 • izgradnja dvigala (dobava in montaža dvigala)
 • gradbeno obrtna dela, elektro instalacije in stavbno pohištvo, nepredvidena dela
 • gradbeno obrtniška dela
 • izgradnja dvigala za invalide
 • ureditev in oprema prostorov

Aktivnost 2

Naziv aktivnosti: Preureditev izposojevalnice in prostorov za druženje ter izvedba programskih vsebin

Opis aktivnosti:

 • vzpostavitev projektnega partnerstva in vodenje ter izvajanje projekta
 • preureditev sedanje izposojevalnice in vhoda v knjižnico
 • prestavitev komunikacijskega centra in vzpostavitev računalniške povezave z večnamenskim prostorom in računalnico
 • ureditev elektro instalacij
 • preureditev podstrešja v večnamenski prostor z računalniško sobo in čitalnico in ureditev dostopa – stopnišče
 • ureditev info kotičkov v knjižnici
 • izvedba programskih vsebin

Aktivnost 3

Naziv aktivnosti: Izvedba delavnic

Opis aktivnosti:

 • načrtuje se izvedba dveh delavnic.

 

POVZETEK:

Z namenom celovitega razvoja infrastrukture bodo partnerji z odpravo arhitekturnih ovir (izgradnja dvigala, preureditev prostorov) in uvedbo novih programskih vsebin (delavnice, promocijske aktivnosti, dogodki), namenjenih ranljivim skupinam, omogočili boljši dostop in aktivnejšo vključitev v okolje.

Operacija »Ranljive skupine z dvigalom do mesta povezovanja je delno financirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt »Ranljive skupine z dvigalom do mesta povezovanja« se izvaja s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).  Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoči na vsebino