Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov oziroma projektov s področja kulturnih dejavnosti za leto 2020

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov oziroma projektov s področja kulturnih dejavnosti za leto 2020

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov oziroma projektov s področja kulturnih dejavnosti za leto 2020

Na podlagi Zakona o uresničevanja javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, štev. 96/2002) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, štev. 6/2003 in 97/2003) Splošna knjižnica Slovenske Konjice (v nadaljevanju: zavod) objavlja

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje

kulturnih programov oziroma projektov

s področja kulturnih dejavnosti za leto 2020

Naziv in sedež naročnika: Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice

I.             Oblike in področja kulturnih programov oziroma projektov

Zavod zbira predloge programov oziroma projektov s področja kulturnih dejavnosti, ki bodo v letu 2020 izvedeni kot: dejavnosti kulturnih društev in njihovih sekcij.

II.            Razpisna področja

Javni razpis obsega naslednje razpisne vsebine:

ustvarjanje, poustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na področju knjižna, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, likovne, literarne, fotografske, filmske in video dejavnosti.

III.          Pogoji za sodelovanje na razpisu

Na razpis se lahko prijavijo vsa registrirana kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež v Občini Slovenske Konjice,
 • so registrirana najmanj eno leto pred objavo razpisa v Občini Slovenske Konjice,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu,
 • imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene ljubiteljske kulturne dejavnosti,
 • opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
 • zavodu redno dostavljajo program dela,
 • zavodu redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter program dela za prihodnje leto,
 • da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov in
 • da je izvedba programa primerljiva s povprečno kakovostjo v dejavnosti.

IV.          Okvirna vrednost

Sredstva, namenjena za predmet javnega razpisa za leto 2020 znašajo okvirno 33.500 EUR.

V.           Način oddaje in dostave predlogov

Vloge morajo biti predložene na posebnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki obsega:

 1. javni razpis
 2. obrazec A.

Razpisna dokumentacija je na razpolago na Splošni knjižnici Slovenske Konjice – Centru za kulturne prireditve, Mestni trg 4, 3210 Slov. Konjice, vsak dan od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00.

Obvezne priloge:

 1. vsebinska utemeljitev programa dela za leto 2020 oziroma predstavitev posameznih projektov,
 2. prijavni obrazec A.

Vloge morajo biti predložene na Splošno knjižnico Slovenske Konjice, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice do 10. 2. 2020 oziroma do tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani: NE ODPIRAJ – VLOGA – RAZPIS.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja in naslov (sedež).

Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, se štejejo za neveljavne.

Zavod bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne, nepopolne in nepravilno označene vloge.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih prilog, naštetih v besedilu razpisa.

VI.          Razpisni rok

Razpis se prične 9. 1. 2020 in se zaključi 10. 2. 2020.

VII.         Kriteriji in merila za izbor ponudbe:

Strokovna komisija bo prijavljene ponudbe obravnavala na podlagi:

 1. meril za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja kulturnih dejavnosti,
 2. kakovosti vsebinskih predlogov,
 3. uspešnosti delovanja in realizacije programa v zadnjih dveh letih.

VIII.       Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij:

mag. Renata Klančnik

e-pošta: renata.klancnik@knjiznicakonjice.si

tel: 03 758 04 30

Jerneja Ristič Levart

e-pošta: jerneja.risticlevart@knjiznicakonjice.si

tel: 03 758 04 36

IX.          Vpogled v razpisno dokumentacijo:

Zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo na Splošni knjižnici Slovenske Konjice, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice ali na spletni strani zavoda: www.knjiznica-slovenskekonjice.si .

X.           Obveščanje o izboru

Zavod bo predlagatelje o izidih razpisa obvestil po sprejetju finančnega načrta zavoda za leto 2020.

 1. Določitev obdobja za porabo sredstev

Društva morajo, v kolikor ni drugače dogovorjeno, sredstva praviloma porabiti v tekočem proračunskem letu, za katerega so sredstva pridobili.