Poslovnik

Domov / Poslovnik

Poslovnik Splošne knjižnice Slovenske Konjice 

 

1. člen

Ta poslovnik ureja odnose med Splošno knjižnico Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu knjižnica) in fizičnimi osebami, kot uporabniki njenih storitev in delno tudi pravnimi osebami, kot kolektivnimi uporabniki njenih storitev.

Izvajalci in uporabniki knjižničnih storitev in opreme se morajo ravnati po zakonskih predpisih o avtorskih in sorodnih pravicah, o zaščiti podatkov, zlasti osebnih, o varstvu zdravja in dela, o pravici do informiranja ter po drugih ustavnih in zakonskih določbah.

2. člen

Knjižnica je splošno izobraževalna, javna knjižnica, namenjena izobraževanju, obveščenosti, kulturni razgledanosti in razvedrilu občanov. Kot knjižnično informacijsko središče ponuja uporabnikom vse vrste knjižničnega gradiva (knjige, časnike in časopise, zvočne kasete, video kasete, zgoščenke, CD-rome in drugo knjižnično gradivo), posreduje informacije in organizira različne kulturne prireditve (pravljične ure, razstave, literarne večere, ipd).

Knjižnica deluje na območju treh občin: Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.

3. člen

Jezik poslovanja in komuniciranja z uporabniki je v knjižnici in v njenih enotah slovenski.

4.   člen

Knjižnica je za uporabnike odprta:

Knjižnica in čitalnica Slovenske Konjic, Mestni trg 4

Ponedeljek, sreda, petek: 8.00 – 18.00
Torek, četrtek: 8.00 – 15.00
Sobota: 8.00 – 12.00

Poletni delovni čas (1. 7. do 31. 8.):
Ponedeljek: 8.00 – 18.00
Torek, sreda, četrtek, petek: 8.00 – 15.00
Sobota: zaprto

Knjižnica Loče, Stari trg 15
Torek: 10.00 – 18.00

Sreda: 8.00 – 15.00
Četrtek: 8.00 – 15.00
Vsaka prva sobota v mesecu: 8.00 – 12.00

Poletni delovni čas (1. 7. do 31. 8.):
Torek: 10.00 – 18.00
Četrtek: 8.00 – 15.00

Knjižnica Vitanje, Na gmajni 2
ponedeljek: 8.00 – 17.00
torek: 8.00 – 15.00
četrtek: 9.00 – 17.00
petek: 11.00 – 15.00
vsaka druga sobota v mesecu: 8.00 – 12.00

Poletni delovni čas:
Julij:
torek: 10.00 – 16.00
Avgust:
torek: 8.00 – 16.00

Knjižnica Zreče, Cesta na Roglo 11i

ponedeljek, sreda: 8.00 – 15.00
torek: 9.00 – 16.00
četrtek: 9.00 – 18.00
petek: 8.00 – 15.00
vsaka prva sobota v mesecu: 8.00 – 12.00

Poletni delovni čas:
ponedeljek: 9.00 – 17.00
petek: 9.00 – 15.00

 

5. člen

Knjižnico lahko uporabljajo člani in nečlani. Člani (uporabniki z veljavnim članstvom) lahko v polnem obsegu koristijo vse knjižnične storitve v vseh enotah. Uporabnikom, ki jim je članstvo poteklo, in nečlanom knjižnica omogoča uporabo storitev, za katere ni potrebno vodenje izposojnih evidenc.

Včlanitev v knjižnico se evidentira na zahtevo uporabnika z vpisom v evidenco članov.

Član knjižnice lahko postane vsak, ki izpolni vpisni list, predloži osebno izkaznico ali kak drug osebni dokument s fotografijo (potni list, indeks) in plača članarino.

Tuji državljani postanejo člani knjižnice ob enakih pogojih kot državljani RS.

Za otroke do 15. leta članstvo s podpisom potrdijo starši ali skrbniki ter s tem prevzamejo odgovornost za izpolnjevanje določil poslovnika knjižnice.

Knjižnica jamči, da se osebni podatki, posredovani na vpisnici, uporabljajo izključno za potrebe poslovanja.
Članstvo v knjižnici velja do preklica. Če letna članarina ni poravnana, članstvo miruje. Oseba, ki ne želi biti več član knjižnice, lahko s pisno izjavo zahteva izbris svojih podatkov iz knjižničnih evidenc, pri čemer predloži osebni dokument s sliko. Izpis iz evidenc je možen pod pogojem, da je uporabnik v vseh oddelkih poravnal svoje obveznosti do knjižnice.

6. člen

Z izpolnitvijo vpisnice dobi uporabnik svojo številko in člansko izkaznico. Član si lahko izposodi gradivo samo s predložitvijo članske izkaznice. Za zlorabo članske številke je odgovoren lastnik. Če knjižničar utemeljeno dvomi o identiteti prinašalca izkaznice, lahko zahteva njegovo dodatno identifikacijo. Izgubo  izkaznice je treba čim prej sporočiti knjižnici. Dokler knjižnica o tem ni obveščena, za morebitno zlorabo izkaznice ne odgovarja. Pogrešano izkaznico izbrišemo iz evidence, član pa dobi novo evidenčno številko. Stroške za novo izkaznico plača uporabnik.

Spremembo kraja bivanja je član dolžan čimprej sporočiti knjižnici.

Izposoja gradiva je možna samo s člansko izkaznico, brez nje lahko gradivo uporabniki samo vračajo.

Z isto člansko izkaznico si lahko člani izposojajo knjižnično gradivo v matični knjižnici in v vseh njenih enotah. Ob vpisu plačajo članarino, ki velja eno leto od dneva plačila. Višino članarine določi za vsako koledarsko leto posebej Svet Splošne knjižnice Slovenske Konjice.

Višina članarine je objavljena v ceniku, ki je priloga tega poslovnika.

Šolajoča mladina nad 15. letom starosti in nezaposlene osebe svoj status potrjujejo z ustreznim potrdilom.

Ob neplačani članarini izposoja gradiva ni možna.

7. člen

Do knjižničnega gradiva imajo uporabniki prost pristop. Knjižnično gradivo si lahko član izposodi le zase.

Člani si praviloma lahko izposodijo pet enot knjižnega gradiva oziroma toliko, kot so jih sposobni prebrati v rednem izposojevalnem roku. Knjižničar lahko to pravico omeji (knjige za obvezno branje, referate, pa tudi pogoste terjatve). Član si ne more izposoditi več izvodov istega naslova.

Kadar računalniška izposoja ni možna, si lahko uporabnik izposodi le tri enote.

Član lahko naroči poseben izpis podatkov o gradivu, izposojenem z njegovo izkaznico, pod naslednjimi pogoji :
– da pisno zaprosi za izpis in se ob tem identificira z osebno izkaznico ali drugim veljavnim dokumentom,
– da plača storitev v skladu z veljavnim cenikom.

Izpis se opravi v enem samem izvodu. O vlogah in izpisih knjižnica vodi evidenco.

8. člen

Izposojevalni rok za monografske publikacije je 21 delovnih dni, za multimedijsko gradivo in serijske publikacije pa 7 dni.

Izposojamo samo starejše številke periodike.

Referenčno gradivo z oznako “PR” je namenjeno samo uporabi v čitalnici.

Član vrača gradivo v tisti enoti knjižnice, kjer si ga je izposodil.

Izposojevalni rok se lahko 2x podaljša, vendar najkasneje zadnji dan izposojevalnega roka. Podaljšanje knjižničnega gradiva lahko knjižničar omeji v primeru šolskega obveznega branja, zelo iskanega gradiva in gradiva, ki ga ima knjižnica v malem številu izvodov. Podaljšanje se šteje od dneva podaljšanja dalje. Če je izposojevalni rok potekel že pred podaljšanjem, se evidentira zamudnina. Uporabnik je dolžan za vsako podaljšanje izposojevalnega roka zaprositi sam. To lahko stori osebno, preko telefona, elektronske pošte ali z uporabo gesla.

Podaljšanje ni možno, kadar je gradivo rezervirano in kadar gre za nosilec z magnetnim ali digitalnim zapisom (kasete, zgoščenke).

Geslo za podaljšanje prek interneta članu dodeli knjižničar ob predložitvi članske izkaznice.

9. člen

Knjižnica članom omogoča tudi rezervacijo gradiva. O prispelem gradivu knjižnica člana obvesti. Član mora gradivo prevzeti v roku treh delovnih dni. Vsako knjigo, ki ni izposojena, knjižnica članu prihrani do izteka delovnega dne oziroma po dogovoru, vendar največ dva delovna dneva.

10. člen

Za prekoračene roke izposoje knjižnica zaračunava dnevno zamudnino na enoto knjižničnega gradiva. Šest delovnih dni po preteku izposojevalnega roka se članu pošlje prvi opomin, nato pa v razmaku deset delovnih dni še drugi, tretji in opomin pred tožbo. Če član kljub štirim opominom gradiva ne vrne, si knjižnica pridržuje pravico do mandatne tožbe vključno z izvršbo. Sodni stroški gredo v breme tožene stranke.

Višina zamudnine, stroškov opominov in izterjave je določena s cenikom knjižnice.

Cene opominov se seštevajo.

Storitve za nečlane:

Nečlani imajo pravico do enkratne brezplačne izposoje in sicer ob predložitvi veljavnega dokumenta s fotografijo in plačilu kavcije. Ob vrnitvi nepoškodovanega knjižničnega gradiva, se jim kavcija vrne. Za nečlane veljajo enaki izposojevalni roki in enake odgovornosti kot za člane.

Kolektivni člani:

so lahko podjetja, zavodi in druge organizacije. Kolektivni član pooblasti enega izmed zaposlenih, da z izkaznico na ime kolektivnega člana uporablja storitve knjižnice.

11. člen

Uporabnik/član mora pred izposojo knjižno gradivo pregledati sam in knjižničarja opozoriti na morebitne poškodbe.

Če uporabnik/član gradivo med izposojo izgubi ali ga tako poškoduje, da ni več primerno za nadaljnjo izposojo, ga mora nadomestiti z novo enako enoto. Če to ni mogoče, mora tako gradivo, v dogovoru z vodjo oddelka nadomestiti z drugim, vendar enakovrednim gradivom, ali povrniti stroške zanj. Kadar cene ni več mogoče ugotoviti, se zanj uporabi cena navedena v ceniku za poškodovano in izgubljeno gradivo.

12. člen

Članom knjižnice, ki kljub opominom in izterjavi gradiva niso vrnili, ali zanj poravnali ustrezne odškodnine, lahko knjižnica prepove uporabo knjižničnih storitev. Ukrep na predlog knjižničarja izreče direktor knjižnice.

V primeru namernih poškodb gradiva in opreme ali zaradi neupoštevanja poslovnika knjižnice lahko knjižnica člana izključi za določen ali nedoločen čas. O tem ga mora pisno obvestiti. Sklep o izključitvi se sprejme na predlog vodje knjižnice, ki ga potrdita direktor Splošne knjižnice in Svet Splošne knjižnice Slovenske Konjice.

13. člen

Knjižnica Slovenske Konjice omogoča tudi medknjižnično izposojo. Gradivo za medknjižnično izposojo je dostopno brezplačno, plačajo se samo dejanski in manipulativni stroški, določeni s cenikom.

14. člen

Uporaba čitalnice je za člane knjižnice in druge uporabnike brezplačna. Obiskovalec čitalnice se mora pri izposojevalnem pultu evidentirati z izkaznico ali drugim veljavnim osebnim dokumentom s sliko.

15. člen

V času, ko so knjižnica in njene enote odprte za obiskovalce, imajo uporabniki knjižnice brezplačen dostop do interneta.

Uporaba računalnikov je omejena na največ eno uro, vendar se lahko v primeru, ko ni drugih uporabnikov, računalniška storitev podaljša.

Za uporabo računalnika se mora uporabnik s člansko izkaznico ali drugim dokumentom predhodno oglasiti pri izposojevalnem pultu, kjer se vpiše v knjigo uporabnikov interneta.

Uporabnik lahko termin uporabe računalnika tudi vnaprej rezervira.

Uporabnikom ni dovoljeno nalaganje lastnih programov in spreminjanje programske opreme v računalnikih, ki so last knjižnice.

16. člen

V knjižnico in njene enote ni dovoljeno:
– vstopati z rolerji in v spremstvu domačih živali, razen ko gre za opremljene vodniške pse,
– kaditi,
– uživati hrano in pijačo, razen ob mestu, kjer je nameščen avtomat za pijačo,
– vstopati v delovna območja zaposlenega osebja, to je za izposojevalni pult in v skladišča in
– se zadrževati v knjižnici izven urnika njenega obratovanja.

Zaposleni v knjižnici so dolžni, da invalidom in drugim gibalno motenim uporabnikom omogočijo uporabo stopniščnega vzpenjala.
Uporabniki knjižnice in čitalnice ne smejo uporabljati mobilnih telefonov in se glasno pogovarjati. Starši naj podučijo otroke o primernem vedenju v knjižnici.

17. člen

Knjižnica fotokopira le svoje gradivo, pri čemer se ravna po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (UL RS 21/95).

Kopiranje se lahko naroči pri knjižničarju najpozneje eno uro pred zaprtjem knjižnice.

18. člen

Zgoraj navedeni Poslovnik Splošne knjižnice sprejme in potrdi Svet Splošne knjižnice in stopi v veljavo z dnem potrditve.

Poslovnik mora biti na vidnem mestu in na razpolago vsem uporabnikom Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Z njim je potrebno seznaniti tudi vsakega novega člana.

Slovenske Konjice, 9. 9. 2015

Predsednica sveta zavoda

Maja Furman

 

Povezave

Informacije