Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019

 

Poslanstvo knjižnice in cilji, ki jih želi knjižnica z načrtovanim nakupom uresničiti

Splošna knjižnica Slovenske Konjice je osrednja knjižnica za območje občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Je javna kulturna in izobraževalna ustanova, ki danes predstavlja množičen kulturno-informacijski dejavnik in opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti.

Temeljno poslanstvo knjižnice je še vedno izposoja knjižničnega gradiva, ki s svojim tradicionalnim delovanjem – izposojo in aktualnimi vsebinami gradiva ponuja vsem prebivalcem na našem območju znanje, informacije, sprostitev, druženje … Usmerjena je k različnim ciljnim skupinam in interesom uporabnikov.

Seveda pa poleg storitvene dejavnosti v obliki izposoje na področju izobraževanja, kulture in znanosti, knjižnica s svojimi številnimi dejavnostmi, hitrimi, kvalitetnimi in prijaznimi storitvami, postaja kulturno, socialno in informacijsko središče in stičišče!

Cilji letnega nakupa knjižničnega gradiva:

 • zagotoviti splošno dostopnost raznovrstne in kakovostne založniške produkcije vsem prebivalcem na območju knjižnice,
 • zagotoviti uporabnikom ustrezno število naslovov in izvodov knjižničnega gradiva glede na njihove potrebe in realne želje oziroma paziti na izgradnjo kakovostnih, aktualnih knjižničnih zbirk, ki so prilagojene potrebam okolja in ciljem kulturne politike,
 • vsem kategorijam uporabnikov zagotoviti večino gradiva, ki ga potrebujejo za izobraževalno – informacijske namene in razvedrilo ter na ta način širiti, razvijati in spodbujati informacijsko opismenjevanje, vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa,
 • zadovoljiti potrebe dijakov in študentov po osnovni strokovni literaturi z različnih področij,
 • nadgrajevati domoznansko zbirko in aktualizirati njeno uporabo,
 • obdržati in pridobiti nove uporabnike s posodabljanjem knjižničnih zbirk s knjižnim in neknjižnim gradivom različnih vrst, oblik in dostopnosti (e-knjige),
 • približevati se strokovnim priporočilom o sestavi in obsegu knjižničnih zbirk,
 • z izvajanjem obknjižničnih dejavnosti, ki prispevajo k razvoju pismenosti, bralne kulture in kvalitetnemu preživljanju prostega delovnega časa, povečevati število aktivnih članov,
 • spodbujati dejavnosti, ki vplivajo na osebnostni razvoj in pridobivanje novih znanj prebivalcev.

Vsebinska izhodišča za izgradnjo knjižnične zbirke

Vsa leta se je v knjižnici premišljeno izvajal nakup knjižničnega gradiva in dopolnjevanje knjižnične zbirke v treh krajevnih knjižnicah.

V letu 2019 bomo v knjižnici nadaljevali z oblikovanjem kakovostne aktualne knjižnične zbirke v skladu s priporočili Standardov za splošne knjižnice in pri tem v največji možni meri upoštevali potrebe uporabnikov.

Vsebinsko izhodišče načrtovanja nakupa kakovostnega gradiva izhajajo iz ugotovljenih potreb okolja in že izgrajene knjižnične zbirke.

Realizacija in doseganje načrtovanega pa bo odvisna od dejanske realizacije dodeljenih sredstev občin in Ministrstva za kulturo.

Vsebinski kriteriji:

 • dopolnjevanje zbirke na vseh področjih strokovne literature,
 • nakup izvirnega slovenskega leposlovja in kvalitetne prevodne literature,
 • kvalitetno leposlovno in poljudno gradivo za otroke in mladino,
 • nadgrajevanje domoznanske zbirke,
 • nakup neknjižnega gradiva bo temeljil na kvalitetni, umetniški vrednosti in poučnosti oziroma zagotavljanju večjega deleža umetniške avdiovizualne produkcije s poudarkom na evropski produkciji in nabavi e-knjig v slovenskem jeziku,
 • nakup serijskih publikacij različnih strokovnih in leposlovnih področij za vse starostne skupine uporabnikov.

Enakost zadovoljevanja potreb okolja in utemeljenost zastopanosti tematskih oz. predmetnih področij, upoštevajoč kriterije potreb okolja, uporabnikov in cilje lokalnih skupnosti

Slovenske Konjice so osnovnošolsko, srednješolsko in visokošolsko središče Dravinjske doline. Upoštevajoč kriterije potreb okolja, velja izpostaviti velik delež mladih uporabnikov, zato informacijskim, izobraževalnim in raziskovalnim področjem, namenjamo posebno pozornost. Razvejano mrežo vzgojno – izobraževalnih ustanov dopolnjuje tudi glasbena šola, dom upokojencev, Varstveno delovni center, Center za kulturne prireditve, ki deluje kot notranja organizacijska enota SK Slovenske Konjice in veliko število kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih društev.

Knjižnica v ta namen za informacijske potrebe omogoča in bo tudi v prihodnje zagotavljala brezplačni dostop do interneta in različnih elektronskih virov – baz podatkov. V preteklih letih smo se odločili pristopiti k vseslovenskemu projektu Simbioza. Namen projekta je bil preko medgeneracijskega sodelovanja dvigniti računalniško pismenost starejših. Projekt se na državnem nivoju ne izvaja več, bomo pa nadaljevali z izobraževanji na področju uporabe računalnikov, različnih informacijskih baz podatkov, prav tako pa bomo organizirali delavnice za iskanje gradiva po sistemu COBISS in s tem uporabnikom ponudili samostojno iskanje gradiva v naši knjižnici. V letu 2019 načrtujemo nova izobraževanja za uporabnike.

Prav tako bomo nadaljevali s t.i. Prevetravanji, ki potekajo pod vodstvom strokovnjakov, v skupinah, naprej prijavljenih udeležencev. Gre za predavanja in razpravljanja oziroma odprta prevetravanja različnih tem, v letošnjem letu od zgodovine do lepopisja. Prevetrili bomo teme o konjiški zgodovini, njenih prebivalcih in se seznanili z umetnostjo lepe pisave.

Na področju izobraževanja in raziskovanja bomo nadaljevali z izvajanjem projektov za vse starostne skupine uporabnikov in sočasno upoštevali kulturne potrebe okolja.

Za predšolske otroke bomo nadaljevali z izjemno dobro obiskanimi Pravljičnimi uricami z ustvarjalnicami, ki jih izvajamo enkrat tedensko v osrednji in krajevnih knjižnicah. Ob večjih praznikih in med počitnicami potekajo v knjižnici in izven nje aktualne ustvarjalne delavnice. Veliko pozornost namenjamo obiskom otrok iz vrtcev, otroke pa ob posebnih priložnostih obišče naša pravljičarka. Med poletnimi počitnicami za otroke v parku ob knjižnici organiziramo t.i. Kresničke, obiščejo nas pravljičarji iz vse Slovenije. Zavedamo se, da so prav otroci naši potencialni uporabniki in tisti, s katerimi bomo v prihodnje dvigovali nivo bralne kulture na našem območju. V knjižnično zbirko bomo vključevali kvalitetno slovensko in tujo knjižnično gradivo za najmlajše.

Največji delež uporabnikov naše knjižnice predstavljajo osnovnošolci. Za njih bomo nadaljevali s projekti kot so Rastem s knjigo za sedmošolce, tematski ogledi knjižnice, organizirali bomo ustvarjalne delavnice, literarna srečanja in potopisna predavanja, Dan odprtih vrat slovenske kulture, Naj knjiga in uganka meseca …

Še posebej veliko pozornost bomo namenili osrednjima projektoma knjižnice, ki ju organiziramo v času Svetovnega dneva knjige in Dneva slovenskih splošnih knjižnic. Za to starostno skupino uporabnikov organiziramo obiske literarnih ustvarjalcev, ilustratorjev, poučna predavanja, razstavo aktualnega knjižnega gradiva, ponujamo brezplačne serijske publikacije …

V knjižnično zbirko bomo s posebnim poudarkom vključevali kvalitetna leposlovna besedila slovenskih in tujih avtorjev, strokovno gradivo, e – knjige in organizirali izobraževanja za njihovo kvalitetno uporabo.

Slovenske Konjice so pred leti postale srednješolsko središče. Poleg Gimnazije Slovenske Konjice, na našem območju deluje tudi Šolski center s številnimi izobraževalnimi programi, v Zrečah pa Srednja poklicna in strokovna šola.

Seveda pri izboru gradiva upoštevamo specifične potrebe srednješolcev za referate, seminarje, maturo … Posebno skrb bomo namenjali tudi nabavi in uporabi strokovnega ter kvalitetnega leposlovnega gradiva za odrasle ter e-knjigam. Zavedamo pa se, da vloga naše knjižnice ni v nadomeščanju šolskih in visokošolskih knjižnic.

Dijakom omogočamo prost dostop do različnih podatkovnih baz podatkov.

Tudi srednješolci obiščejo naša največja projekta Svetovni dan knjige in Dan slovenskih splošnih knjižnic. Za njih pripravimo poseben program in goste, ki so zanimivi za to specifično skupino uporabnikov.

Potopisi, literarni večeri in tudi Čajanke, ki jih organiziramo v knjižnici vsaj enkrat mesečno, so namenjeni predvsem tej ciljni skupini. Izvajamo tudi projekt Rastem s knjigo za dijake prvih letnikov srednjih šol, s katerim bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Za dijake sta prav tako zanimiva dva literarna festivala, ki ju organiziramo: Festival Spirala in izid Literarne revije Spirala ter Festival kriminalk.

Naše izkušnje kažejo, da konjiški študentje obiskujejo predvsem knjižnice v kraju, kjer študirajo. Tako so študentje v preteklosti predstavljali nizek delež vseh uporabnikov.

Glede na to, da je naša občina postala visokošolsko središče, pa bomo tudi v letu 2019 v zbirko vključevali strokovno in znanstveno literaturo z najbolj iskanih področij, nabavljali e-knjige in morda tudi na osnovi tega pridobili to ciljno skupino uporabnikov. Zavedamo se, da bodo študentje specialna gradiva z različnih študijskih področij, poiskali v študijskih knjižnicah.

Študentom bomo omogočali prost dostop do različnih podatkovnih baz podatkov in organizirali izobraževanja za njihovo kvalitetno uporabo. Na voljo so jim tudi vse obknjižnične dejavnosti, ki jih izvajamo v knjižnici. Tudi za študente sta prav tako zanimiva dva literarna festivala, ki ju organiziramo: Festival Spirala in izid Literarne revije Spirala (lahko pošljejo svoje prispevke) ter Festival kriminalk.

Odrasli in upokojenci so specifična ciljna skupina uporabnikov, kjer lahko govorimo o zelo hvaležnih in poglobljenih obiskovalcih. Potrebujejo hiter dostop do različnih informacij in raznovrstnega gradiva.

Knjižnično zbirko bomo dopolnjevali z aktualnim gradivom s področja leposlovja, strokovnega gradiva in z literaturo v tujih jezikih. Prav tako bomo nadaljevali z raznovrstno ponudbo serijskih publikacij.

V okviru obknjižničnih dejavnostih bomo tako v osrednji kot tudi v enotah knjižnice nadaljevali z odlično obiskanimi t.i. Knjižnimi čajankami, potopisi, literarnimi večeri …

Že četrto leto bomo organizirali vedno odmevnejši Literarni Festival Spirala, ki poleg pogovorov z literarnimi gosti, vključuje izid 4. številke Literarne revije Spirala in branje objavljenih prispevkov ob izidu revije.

Novost v letu 2019 bo Literarni festival kriminalk, kjer bomo na pogovoru soočili tri izjemne pisce kriminalnega romana (T. Golob, M. Širok, A. Demšar).

Nadaljevali bomo uspešno sodelovanje z Zdravstvenim domom in se vključevali v tečaje materinske šole, kjer bodočim staršem nudimo priporočilne sezname knjižničnega gradiva, ki smo jih pripravili skupaj s strokovnjaki z različnih področij.

Še intenzivneje bomo informirali uporabnike o kvalitetni literaturi in jih navduševali nad branjem le-te (Dobreknjige.si).

Predvsem si prizadevamo o pomenu našega delovanje prepričati lokalne skupnosti ter se povezati z vzgojno – izobraževalnimi ustanovami, društvi, mladinskim centrom, Zdravstvenim domom, Domom upokojencev, Zavodom za zaposlovanje, lokalnimi mediji … skratka vsemi, ki bi na razne načine informirali in privabili naše krajane v knjižnico. Le na ta način bomo dosegli cilj, ki si ga zagotovo želimo vsi – razvijanje in rast naših krajanov na področju branja in pismenosti. Seveda pa je to predpogoj za vso ostalo nadgradnjo osebne rasti slehernega posameznika.

Zastopanost knjižničnega gradiva različnih vrst, oblik in dostopnosti

Zastopanost različnih vrst gradiva bo osnova za nadaljevanje oblikovanja ciljev nabave, ki smo si jih zastavili in jih želimo tudi v prihodnje v celoti realizirati. Knjižnica bo sledila razvoju novih oblik gradiva in novih načinov dostopa do informacij, skladno s strokovnimi standardi 90% tiskanega gradiva in 10% neknjižnega gradiva (od tega tudi nabava e-knjig v slovenskem jeziku).

Nabavili bomo 5066 enot nakupa gradiva kot celota, od tega, 4684 knjižnega gradiva (0,20 enot na prebivalca) in 382 enot neknjižnega gradiva (0,02 enot na prebivalca). Nabavili bomo tudi 600 licenc e – knjig v slovenskem jeziku. V letošnjem letu se nismo odločili za še dodatno povečan obseg nabave e-knjig glede na lansko leto. Sredstvom ministrstva nismo dodatno načrtovali dodatnih sredstev občin, saj je kljub izjemno angažiranim akcijam za izposojo e-knjig, v lanskem letu bila izposoja e-knjig izjemno slaba. Po drugi strani pa se izposoja knjižnega gradiva povečuje, standardov za nakup gradiva pa še vedno ne dosegamo, zato smo se odločili, da sredstva občin v celoti namenimo knjižnemu gradivu.

Načrtujemo 85 naslovov informativnega periodičnega tiska v osrednji knjižnici, v organizacijskih enotah bo povprečno število tekočih naslovov znašalo 25.

Naš cilj je tudi zagotavljati dostop do knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju, zagotavljati knjižnične storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami in oblikovati posebne zbirke knjižničnega gradiva.

Zastopanost različnih tematskih oziroma predmetnih področij

Načrtovano razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom je 60 % naslovov strokovnega gradiva, 40% leposlovja, od tega 30% za otroke in mladino.

Veseli smo, da smo v zadnjih letih odpravili minimalno odstopanje od priporočil standardov, zato lahko v letu 2019 nadaljujemo nabavno politiko, ki jo priporoča stroka. Pri nakupu gradiva, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo, bomo upoštevali potrebe in želje uporabnikov. Upoštevali bomo tako priporočila stroke kot tudi potrebe uporabnikov in specifičnosti kraja, v katerem se knjižnica nahaja.

Zastopanost vsaj 15% naslovov publikacij v javnem interesu v vsaki organizacijski enoti knjižnice

Zastopanost naslovov publikacij v javnem interesu, katerih izdajo finančno sofinancira Javna agencija za knjigo v okviru založniških programov in projektov s področja kulture, v naši knjižnici dosegamo.

Zastopanost publikacij vsaj 50-ih slovenskih založb

V zadnjih letih si je naša knjižnica ustvarila zanesljiv krog dobaviteljev, ki zastopajo preko 60 založb iz vse Slovenije in skrbijo za optimalno ponudbo ter aktualnost pri izgradnji naše knjižnične zbirke.

Zastopanost kakovostnih naslovov knjižničnega gradiva

Vsa leta si prizadevamo, da imamo vzpostavljeno zbirko, kjer so zastopani kakovostni naslovi gradiva, kljub manjšemu povpraševanju po tem gradivu. S promocijo se trudimo približati vsebine tovrstnega gradiva in s tem doseči boljšo izposojo. Menimo, da tudi portal Dobreknjige.si, v katerem tudi sami aktivno delujemo in ga promoviramo, v veliki meri pripomore k izboljšanju izposoje kakovostnih naslovov.

Zbirko bomo posodabljali z nakupom gradiva, ki predstavlja novosti na področju literarnega ustvarjanja, s prevodi klasičnih literarnih del, z novostmi na znanstvenem in strokovnem področju in s posodabljanjem referenčnega gradiva.

Aktualnost knjižničnega gradiva

Glede na potrebe okolja bomo še posebej pozorni na aktualnost gradiva. Upoštevali bomo značilne potrebe okolja: razvojna usmeritev lokalne skupnosti in dejavnosti lokalnih ustanov; demografske značilnosti, starostna, izobrazbena in socialna struktura prebivalstva ter struktura uporabnikov oziroma ciljnih skupin.

Tudi v letu 2019 bomo redno izločali in odpisovali zastarele in poškodovane izvode knjižničnega gradiva.

Glede na zadovoljstvo članov knjižnice, predvidevamo, da gredo naša načrtovanja pri vsebini nabave in politiki delovanja knjižnice v pravo smer, v smer, ki jo od nas pričakujejo uporabniki in stroka.

Omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice

Naš cilj je zagotavljati dostop do knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice (tako v osrednji kot v krajevnih knjižnicah) in zagotavljati knjižnične storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami ter oblikovati posebne zbirke knjižničnega gradiva.

Knjižnično gradivo je locirano v mreži knjižnic tako, da v osrednji knjižnici v Slovenskih Konjicah, ki ima največ uporabnikov, tako vsebinsko kot tudi količinsko nabavljamo največ knjig. Za osrednjo knjižnico bomo zagotovili več naslovov strokovne literature, saj je po njej največje povpraševanje. Če je potrebno, za potrebe krajevnih knjižnic, posodimo knjigo iz matične knjižnice, tako da je vsem bralcem omogočena enaka dostopnost do gradiva, ki ga ima knjižnica na razpolago. Za krajevne knjižnice načrtujemo oziroma upoštevamo tudi nakup knjig v višini sredstev, ki jih za nakup gradiva namenijo posamezne občine.

Vsa leta delovanja posebno pozornost namenjamo uporabnikom s posebnimi potrebami. Nadaljevali bomo s sodelovanjem z Osnovno šolo – oddelek s prilagojenim programom in Varstveno delovnim centrom. Poleg vodenih obiskov po knjižnici, za to skupino uporabnikov organiziramo pravljične ure, delavnice, skupaj organiziramo razstave v naših prostorih, prav tako so vabljeni na vse naše dogodke, knjižne sejme in razstave.  

Že nekaj let aktivno sodelujemo z Društvom gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, s katerim soorganiziramo zdravstvena predavanja. Posebej velja omeniti, da mnoge prireditve v knjižnici tolmačimo v znakovni jezik in da smo dvorano, v kateri se odvijajo prireditve, opremili s slušno zanko. Dve knjižničarki sta opravili tudi začetni tečaj znakovnega jezika.

Za slabovidne uporabnike nabavljamo gradivo z večjo pisavo, omogočamo jim tudi dostavo knjig v Braillovi pisavi. V enoti Zreče imamo za uporabnike na voljo 4 lupe. Zadnji dve leti intenzivneje sodelujemo tudi z Društvom Neža za slepe in slabovidne.

Za invalide so v vseh enotah knjižnice dostopne klančine, v konjiški knjižnici je na voljo dvigalo in sanitarije za invalide.

Za vse uporabnike je voljo tudi gradivo za dislektike.

Za starejše občane in uporabnike s posebnimi potrebami zagotavljamo obisk na domu in v domu upokojencev.

Tesnejša povezanost vseh elementov knjižničnega sistema za sodelovanje

Sodelovanje naše knjižnice s knjižnicami na območju poteka izjemno dobro. Že nekaj let poteka med knjižnicami aktualna izmenjava mnenj in priporočil, organiziramo srečanja zaposlenih v knjižnicah in posvete s področja dobrih in slabih praks.

Osrednja knjižnica Celje uspešno izvaja vse območne naloge. Zagotovljen imamo razširjen dostop do knjižničnega gradiva, nudi strokovno pomoč knjižnicam na različnih področjih, koordinira domoznansko dejavnost, odpis gradiva … V letu 2015 smo skupaj pristopili k brezplačni medknjižnični izposoji na celjskem območju, s katero bomo nadaljevali tudi v letu 2019.

Skupaj pristopamo k promociji branja s projektom »Priporočamo«, kjer bralce mesečno usmerjamo h kvalitetnemu branju. Skupaj smo uspešno pristopili k izgradnji Biografskega leksikona celjskega območja.

Dobro je tudi sodelovanje z ostalimi knjižnicami po Sloveniji, še posebej tistimi, ki so krajevno locirane najbližje. V zadnjih letih je aktualno povezovanje knjižnic na portalu Dobre knjige, kjer vsekakor, z naše strani, načrtujemo še aktivnejše sodelovanje. Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljamo vse slovenske splošne knjižnice, v sodelovanju z našimi bralkami in bralci, uporabniki portala o dobrih knjigah.

Skupaj s knjižnicami sodelujemo v vseslovenskem projektu »Pravljice za odrasle«, kjer pripovedovalci – pravljičarji z vseh sodelujočih knjižnic, obiskujejo knjižnice po vsej Sloveniji in pripovedujejo pravljice, namenjene odraslim.

Lokalno tudi dobro sodelujemo s šolskimi knjižnicami, ki so tudi spoznale kakšno je poslanstvo splošnih in kakšno šolskih knjižnic.

Dostopnost do informacij o kupljenem gradivu v katalogu vzajemnega bibliografskega sistema

Poleg matične knjižnice, ki je odprta 48 ur tedensko, delujejo še tri enote, ki so v skladu z določbami Uredbe odprte 100%. S vključitvijo v vseslovenski vzajemni bibliografski sistem COBISS je vse gradivo, ki ga nabavljamo, 100% dostopno v sistemu.

Promocija knjižničnih zbirk

Knjižnične zbirke promoviramo s številnimi priporočilnimi seznami, projekti in načrtovanimi obiski uporabnikov.

Na spletni strani knjižnice, FB strani, Instagramu, Twitterju in na oglasnih deskah mesečno objavljamo številne zanimivosti, informacije o knjižnici in prireditvah, sezname novosti v knjižnici, lestvico najbolj branih knjig ter seznam gradiva nabavljenega s sredstvi ministrstva.

Knjižne novosti predstavljamo na posebej izpostavljenih policah. Na oglasnih deskah in prav tako posebej označenih policah promoviramo nominirance in nagrajence literarnih del. Pripravljamo tudi tematske razstave. Redno sestavljamo priporočilni seznam knjižničarjev, ki vsebuje bolj kakovostno gradivo. V sodelovanju s knjižnicami na celjskem območju mesečno izpeljemo projekt »Priporočamo«. Načrtujemo še aktivnejše sodelovanje na portalu Dobreknjige.si.

Promocijo prav tako izvajamo med vodenimi obiski knjižnice za vse skupine uporabnikov, z obknjižničnimi dejavnostmi (pravljice, čajanke, literarni večeri, festivali, izdaja literarne revije Spirala …) in projekti (Rastem s knjigo, Dan slovenskih SK, Svetovni dan knjige …).

Utemeljenost odstopanj od strokovnih priporočil

Načrtovano razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom, ki ga upoštevamo pri nakupu knjižničnega gradiva v priporočenem razmerju 60% strokovnega in 40% leposlovnega gradiva, od tega 70% naslovov za odrasle.

Pri načrtovanju nakupa knjižničnega gradiva za leto 2019 pričakujemo 42.860 EUR sredstev s strani občin, načrtujemo 4.000 EUR lastnih sredstev in 50% sredstev s strani ministrstva (46.860 EUR). Pri načrtovanju finančne zgradbe nakupa gradiva smo upoštevali možnosti, ki nam jih omogoča poziv (50% sredstev s strani ministrstva). Vemo, da načrtovana sredstva tudi v letošnjem letu ne bodo dosežena, vendar je po drugi strani naša dolžnost načrtovati kakovostno in optimalno zbirko gradiva, ki stremi k doseganju standardov, le-to pa je mogoče doseči le z načrtovanimi sredstvi.

Zaključek

Naša pričakovanja in naši cilji v letu 2019 so enako optimistično načrtovani kot v preteklem letu. Povezani so z uspešnim prilagajanjem spremembam ter potrebam v okolju ter razvijanju kakovostne knjižnične zbirke z ohranjanjem njenega obsega.

Glede na sofinanciranje s strani ministrstva bomo projekt prilagodili priporočilom stroke, v smeri največje koristi za uporabnike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva

v letu 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanstvo knjižnice in cilji, ki jih želi knjižnica z načrtovanim nakupom uresničiti

Splošna knjižnica Slovenske Konjice je osrednja knjižnica za območje občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Je javna kulturna in izobraževalna ustanova, ki danes predstavlja množičen kulturno-informacijski dejavnik in opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti.

Temeljno poslanstvo knjižnice je še vedno izposoja knjižničnega gradiva, ki s svojim tradicionalnim delovanjem – izposojo in aktualnimi vsebinami gradiva ponuja vsem prebivalcem na našem območju znanje, informacije, sprostitev, druženje … Usmerjena je k različnim ciljnim skupinam in interesom uporabnikov.

Seveda pa poleg storitvene dejavnosti v obliki izposoje na področju izobraževanja, kulture in znanosti, knjižnica s svojimi številnimi dejavnostmi, hitrimi, kvalitetnimi in prijaznimi storitvami, postaja kulturno, socialno in informacijsko središče in stičišče!

Cilji letnega nakupa knjižničnega gradiva:

 • zagotoviti splošno dostopnost raznovrstne in kakovostne založniške produkcije vsem prebivalcem na območju knjižnice,
 • zagotoviti uporabnikom ustrezno število naslovov in izvodov knjižničnega gradiva glede na njihove potrebe in realne želje oziroma paziti na izgradnjo kakovostnih, aktualnih knjižničnih zbirk, ki so prilagojene potrebam okolja in ciljem kulturne politike,
 • vsem kategorijam uporabnikov zagotoviti večino gradiva, ki ga potrebujejo za izobraževalno – informacijske namene in razvedrilo ter na ta način širiti, razvijati in spodbujati informacijsko opismenjevanje, vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa,
 • zadovoljiti potrebe dijakov in študentov po osnovni strokovni literaturi z različnih področij,
 • nadgrajevati domoznansko zbirko in aktualizirati njeno uporabo,
 • obdržati in pridobiti nove uporabnike s posodabljanjem knjižničnih zbirk s knjižnim in neknjižnim gradivom različnih vrst, oblik in dostopnosti (e-knjige),
 • približevati se strokovnim priporočilom o sestavi in obsegu knjižničnih zbirk,
 • z izvajanjem obknjižničnih dejavnosti, ki prispevajo k razvoju pismenosti, bralne kulture in kvalitetnemu preživljanju prostega delovnega časa, povečevati število aktivnih članov,
 • spodbujati dejavnosti, ki vplivajo na osebnostni razvoj in pridobivanje novih znanj prebivalcev.

 

Vsebinska izhodišča za izgradnjo knjižnične zbirke

Vsa leta se je v knjižnici premišljeno izvajal nakup knjižničnega gradiva in dopolnjevanje knjižnične zbirke v treh krajevnih knjižnicah.

V letu 2019 bomo v knjižnici nadaljevali z oblikovanjem kakovostne aktualne knjižnične zbirke v skladu s priporočili Standardov za splošne knjižnice in pri tem v največji možni meri upoštevali potrebe uporabnikov.

Vsebinsko izhodišče načrtovanja nakupa kakovostnega gradiva izhajajo iz ugotovljenih potreb okolja in že izgrajene knjižnične zbirke.

Realizacija in doseganje načrtovanega pa bo odvisna od dejanske realizacije dodeljenih sredstev občin in Ministrstva za kulturo.

Vsebinski kriteriji:

 • dopolnjevanje zbirke na vseh področjih strokovne literature,
 • nakup izvirnega slovenskega leposlovja in kvalitetne prevodne literature,
 • kvalitetno leposlovno in poljudno gradivo za otroke in mladino,
 • nadgrajevanje domoznanske zbirke,
 • nakup neknjižnega gradiva bo temeljil na kvalitetni, umetniški vrednosti in poučnosti oziroma zagotavljanju večjega deleža umetniške avdiovizualne produkcije s poudarkom na evropski produkciji in nabavi e-knjig v slovenskem jeziku,
 • nakup serijskih publikacij različnih strokovnih in leposlovnih področij za vse starostne skupine uporabnikov.

 

Enakost zadovoljevanja potreb okolja in utemeljenost zastopanosti tematskih oz. predmetnih področij, upoštevajoč kriterije potreb okolja, uporabnikov in cilje lokalnih skupnosti

Slovenske Konjice so osnovnošolsko, srednješolsko in visokošolsko središče Dravinjske doline. Upoštevajoč kriterije potreb okolja, velja izpostaviti velik delež mladih uporabnikov, zato informacijskim, izobraževalnim in raziskovalnim področjem, namenjamo posebno pozornost. Razvejano mrežo vzgojno – izobraževalnih ustanov dopolnjuje tudi glasbena šola, dom upokojencev, Varstveno delovni center, Center za kulturne prireditve, ki deluje kot notranja organizacijska enota SK Slovenske Konjice in veliko število kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih društev.

Knjižnica v ta namen za informacijske potrebe omogoča in bo tudi v prihodnje zagotavljala brezplačni dostop do interneta in različnih elektronskih virov – baz podatkov. V preteklih letih smo se odločili pristopiti k vseslovenskemu projektu Simbioza. Namen projekta je bil preko medgeneracijskega sodelovanja dvigniti računalniško pismenost starejših. Projekt se na državnem nivoju ne izvaja več, bomo pa nadaljevali z izobraževanji na področju uporabe računalnikov, različnih informacijskih baz podatkov, prav tako pa bomo organizirali delavnice za iskanje gradiva po sistemu COBISS in s tem uporabnikom ponudili samostojno iskanje gradiva v naši knjižnici. V letu 2019 načrtujemo nova izobraževanja za uporabnike.

Prav tako bomo nadaljevali s t.i. Prevetravanji, ki potekajo pod vodstvom strokovnjakov, v skupinah, naprej prijavljenih udeležencev. Gre za predavanja in razpravljanja oziroma odprta prevetravanja različnih tem, v letošnjem letu od zgodovine do lepopisja. Prevetrili bomo teme o konjiški zgodovini, njenih prebivalcih in se seznanili z umetnostjo lepe pisave.

Na področju izobraževanja in raziskovanja bomo nadaljevali z izvajanjem projektov za vse starostne skupine uporabnikov in sočasno upoštevali kulturne potrebe okolja.

 

Za predšolske otroke bomo nadaljevali z izjemno dobro obiskanimi Pravljičnimi uricami z ustvarjalnicami, ki jih izvajamo enkrat tedensko v osrednji in krajevnih knjižnicah. Ob večjih praznikih in med počitnicami potekajo v knjižnici in izven nje aktualne ustvarjalne delavnice. Veliko pozornost namenjamo obiskom otrok iz vrtcev, otroke pa ob posebnih priložnostih obišče naša pravljičarka. Med poletnimi počitnicami za otroke v parku ob knjižnici organiziramo t.i. Kresničke, obiščejo nas pravljičarji iz vse Slovenije. Zavedamo se, da so prav otroci naši potencialni uporabniki in tisti, s katerimi bomo v prihodnje dvigovali nivo bralne kulture na našem območju. V knjižnično zbirko bomo vključevali kvalitetno slovensko in tujo knjižnično gradivo za najmlajše.

Največji delež uporabnikov naše knjižnice predstavljajo osnovnošolci. Za njih bomo nadaljevali s projekti kot so Rastem s knjigo za sedmošolce, tematski ogledi knjižnice, organizirali bomo ustvarjalne delavnice, literarna srečanja in potopisna predavanja, Dan odprtih vrat slovenske kulture, Naj knjiga in uganka meseca …

Še posebej veliko pozornost bomo namenili osrednjima projektoma knjižnice, ki ju organiziramo v času Svetovnega dneva knjige in Dneva slovenskih splošnih knjižnic. Za to starostno skupino uporabnikov organiziramo obiske literarnih ustvarjalcev, ilustratorjev, poučna predavanja, razstavo aktualnega knjižnega gradiva, ponujamo brezplačne serijske publikacije …

V knjižnično zbirko bomo s posebnim poudarkom vključevali kvalitetna leposlovna besedila slovenskih in tujih avtorjev, strokovno gradivo, e – knjige in organizirali izobraževanja za njihovo kvalitetno uporabo.

Slovenske Konjice so pred leti postale srednješolsko središče. Poleg Gimnazije Slovenske Konjice, na našem območju deluje tudi Šolski center s številnimi izobraževalnimi programi, v Zrečah pa Srednja poklicna in strokovna šola.

Seveda pri izboru gradiva upoštevamo specifične potrebe srednješolcev za referate, seminarje, maturo … Posebno skrb bomo namenjali tudi nabavi in uporabi strokovnega ter kvalitetnega leposlovnega gradiva za odrasle ter e-knjigam. Zavedamo pa se, da vloga naše knjižnice ni v nadomeščanju šolskih in visokošolskih knjižnic.

Dijakom omogočamo prost dostop do različnih podatkovnih baz podatkov.

Tudi srednješolci obiščejo naša največja projekta Svetovni dan knjige in Dan slovenskih splošnih knjižnic. Za njih pripravimo poseben program in goste, ki so zanimivi za to specifično skupino uporabnikov.

Potopisi, literarni večeri in tudi Čajanke, ki jih organiziramo v knjižnici vsaj enkrat mesečno, so namenjeni predvsem tej ciljni skupini. Izvajamo tudi projekt Rastem s knjigo za dijake prvih letnikov srednjih šol, s katerim bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Za dijake sta prav tako zanimiva dva literarna festivala, ki ju organiziramo: Festival Spirala in izid Literarne revije Spirala ter Festival kriminalk.

Naše izkušnje kažejo, da konjiški študentje obiskujejo predvsem knjižnice v kraju, kjer študirajo. Tako so študentje v preteklosti predstavljali nizek delež vseh uporabnikov.

Glede na to, da je naša občina postala visokošolsko središče, pa bomo tudi v letu 2019 v zbirko vključevali strokovno in znanstveno literaturo z najbolj iskanih področij, nabavljali e-knjige in morda tudi na osnovi tega pridobili to ciljno skupino uporabnikov. Zavedamo se, da bodo študentje specialna gradiva z različnih študijskih področij, poiskali v študijskih knjižnicah.

Študentom bomo omogočali prost dostop do različnih podatkovnih baz podatkov in organizirali izobraževanja za njihovo kvalitetno uporabo. Na voljo so jim tudi vse obknjižnične dejavnosti, ki jih izvajamo v knjižnici. Tudi za študente sta prav tako zanimiva dva literarna festivala, ki ju organiziramo: Festival Spirala in izid Literarne revije Spirala (lahko pošljejo svoje prispevke) ter Festival kriminalk.

Odrasli in upokojenci so specifična ciljna skupina uporabnikov, kjer lahko govorimo o zelo hvaležnih in poglobljenih obiskovalcih. Potrebujejo hiter dostop do različnih informacij in raznovrstnega gradiva.

Knjižnično zbirko bomo dopolnjevali z aktualnim gradivom s področja leposlovja, strokovnega gradiva in z literaturo v tujih jezikih. Prav tako bomo nadaljevali z raznovrstno ponudbo serijskih publikacij.

V okviru obknjižničnih dejavnostih bomo tako v osrednji kot tudi v enotah knjižnice nadaljevali z odlično obiskanimi t.i. Knjižnimi čajankami, potopisi, literarnimi večeri …

Že četrto leto bomo organizirali vedno odmevnejši Literarni Festival Spirala, ki poleg pogovorov z literarnimi gosti, vključuje izid 4. številke Literarne revije Spirala in branje objavljenih prispevkov ob izidu revije.

Novost v letu 2019 bo Literarni festival kriminalk, kjer bomo na pogovoru soočili tri izjemne pisce kriminalnega romana (T. Golob, M. Širok, A. Demšar).

Nadaljevali bomo uspešno sodelovanje z Zdravstvenim domom in se vključevali v tečaje materinske šole, kjer bodočim staršem nudimo priporočilne sezname knjižničnega gradiva, ki smo jih pripravili skupaj s strokovnjaki z različnih področij.

Še intenzivneje bomo informirali uporabnike o kvalitetni literaturi in jih navduševali nad branjem le-te (Dobreknjige.si).

Predvsem si prizadevamo o pomenu našega delovanje prepričati lokalne skupnosti ter se povezati z vzgojno – izobraževalnimi ustanovami, društvi, mladinskim centrom, Zdravstvenim domom, Domom upokojencev, Zavodom za zaposlovanje, lokalnimi mediji … skratka vsemi, ki bi na razne načine informirali in privabili naše krajane v knjižnico. Le na ta način bomo dosegli cilj, ki si ga zagotovo želimo vsi – razvijanje in rast naših krajanov na področju branja in pismenosti. Seveda pa je to predpogoj za vso ostalo nadgradnjo osebne rasti slehernega posameznika.

Zastopanost knjižničnega gradiva različnih vrst, oblik in dostopnosti

Zastopanost različnih vrst gradiva bo osnova za nadaljevanje oblikovanja ciljev nabave, ki smo si jih zastavili in jih želimo tudi v prihodnje v celoti realizirati. Knjižnica bo sledila razvoju novih oblik gradiva in novih načinov dostopa do informacij, skladno s strokovnimi standardi 90% tiskanega gradiva in 10% neknjižnega gradiva (od tega tudi nabava e-knjig v slovenskem jeziku).

Nabavili bomo 5066 enot nakupa gradiva kot celota, od tega, 4684 knjižnega gradiva (0,20 enot na prebivalca) in 382 enot neknjižnega gradiva (0,02 enot na prebivalca). Nabavili bomo tudi 600 licenc e – knjig v slovenskem jeziku. V letošnjem letu se nismo odločili za še dodatno povečan obseg nabave e-knjig glede na lansko leto. Sredstvom ministrstva nismo dodatno načrtovali dodatnih sredstev občin, saj je kljub izjemno angažiranim akcijam za izposojo e-knjig, v lanskem letu bila izposoja e-knjig izjemno slaba. Po drugi strani pa se izposoja knjižnega gradiva povečuje, standardov za nakup gradiva pa še vedno ne dosegamo, zato smo se odločili, da sredstva občin v celoti namenimo knjižnemu gradivu.

Načrtujemo 85 naslovov informativnega periodičnega tiska v osrednji knjižnici, v organizacijskih enotah bo povprečno število tekočih naslovov znašalo 25.

Naš cilj je tudi zagotavljati dostop do knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju, zagotavljati knjižnične storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami in oblikovati posebne zbirke knjižničnega gradiva.

Zastopanost različnih tematskih oziroma predmetnih področij

Načrtovano razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom je 60 % naslovov strokovnega gradiva, 40% leposlovja, od tega 30% za otroke in mladino.

Veseli smo, da smo v zadnjih letih odpravili minimalno odstopanje od priporočil standardov, zato lahko v letu 2019 nadaljujemo nabavno politiko, ki jo priporoča stroka. Pri nakupu gradiva, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo, bomo upoštevali potrebe in želje uporabnikov. Upoštevali bomo tako priporočila stroke kot tudi potrebe uporabnikov in specifičnosti kraja, v katerem se knjižnica nahaja.

Zastopanost vsaj 15% naslovov publikacij v javnem interesu v vsaki organizacijski enoti knjižnice

Zastopanost naslovov publikacij v javnem interesu, katerih izdajo finančno sofinancira Javna agencija za knjigo v okviru založniških programov in projektov s področja kulture, v naši knjižnici dosegamo.

Zastopanost publikacij vsaj 50-ih slovenskih založb

V zadnjih letih si je naša knjižnica ustvarila zanesljiv krog dobaviteljev, ki zastopajo preko 60 založb iz vse Slovenije in skrbijo za optimalno ponudbo ter aktualnost pri izgradnji naše knjižnične zbirke.

 

Zastopanost kakovostnih naslovov knjižničnega gradiva

Vsa leta si prizadevamo, da imamo vzpostavljeno zbirko, kjer so zastopani kakovostni naslovi gradiva, kljub manjšemu povpraševanju po tem gradivu. S promocijo se trudimo približati vsebine tovrstnega gradiva in s tem doseči boljšo izposojo. Menimo, da tudi portal Dobreknjige.si, v katerem tudi sami aktivno delujemo in ga promoviramo, v veliki meri pripomore k izboljšanju izposoje kakovostnih naslovov.

Zbirko bomo posodabljali z nakupom gradiva, ki predstavlja novosti na področju literarnega ustvarjanja, s prevodi klasičnih literarnih del, z novostmi na znanstvenem in strokovnem področju in s posodabljanjem referenčnega gradiva.

 

Aktualnost knjižničnega gradiva

Glede na potrebe okolja bomo še posebej pozorni na aktualnost gradiva. Upoštevali bomo značilne potrebe okolja: razvojna usmeritev lokalne skupnosti in dejavnosti lokalnih ustanov; demografske značilnosti, starostna, izobrazbena in socialna struktura prebivalstva ter struktura uporabnikov oziroma ciljnih skupin.

Tudi v letu 2019 bomo redno izločali in odpisovali zastarele in poškodovane izvode knjižničnega gradiva.

Glede na zadovoljstvo članov knjižnice, predvidevamo, da gredo naša načrtovanja pri vsebini nabave in politiki delovanja knjižnice v pravo smer, v smer, ki jo od nas pričakujejo uporabniki in stroka.

 

Omogočanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice

Naš cilj je zagotavljati dostop do knjižničnega gradiva za vse prebivalce na območju knjižnice (tako v osrednji kot v krajevnih knjižnicah) in zagotavljati knjižnične storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami ter oblikovati posebne zbirke knjižničnega gradiva.

Knjižnično gradivo je locirano v mreži knjižnic tako, da v osrednji knjižnici v Slovenskih Konjicah, ki ima največ uporabnikov, tako vsebinsko kot tudi količinsko nabavljamo največ knjig. Za osrednjo knjižnico bomo zagotovili več naslovov strokovne literature, saj je po njej največje povpraševanje. Če je potrebno, za potrebe krajevnih knjižnic, posodimo knjigo iz matične knjižnice, tako da je vsem bralcem omogočena enaka dostopnost do gradiva, ki ga ima knjižnica na razpolago. Za krajevne knjižnice načrtujemo oziroma upoštevamo tudi nakup knjig v višini sredstev, ki jih za nakup gradiva namenijo posamezne občine.

Vsa leta delovanja posebno pozornost namenjamo uporabnikom s posebnimi potrebami. Nadaljevali bomo s sodelovanjem z Osnovno šolo – oddelek s prilagojenim programom in Varstveno delovnim centrom. Poleg vodenih obiskov po knjižnici, za to skupino uporabnikov organiziramo pravljične ure, delavnice, skupaj organiziramo razstave v naših prostorih, prav tako so vabljeni na vse naše dogodke, knjižne sejme in razstave.  

Že nekaj let aktivno sodelujemo z Društvom gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, s katerim soorganiziramo zdravstvena predavanja. Posebej velja omeniti, da mnoge prireditve v knjižnici tolmačimo v znakovni jezik in da smo dvorano, v kateri se odvijajo prireditve, opremili s slušno zanko. Dve knjižničarki sta opravili tudi začetni tečaj znakovnega jezika.

Za slabovidne uporabnike nabavljamo gradivo z večjo pisavo, omogočamo jim tudi dostavo knjig v Braillovi pisavi. V enoti Zreče imamo za uporabnike na voljo 4 lupe. Zadnji dve leti intenzivneje sodelujemo tudi z Društvom Neža za slepe in slabovidne.

Za invalide so v vseh enotah knjižnice dostopne klančine, v konjiški knjižnici je na voljo dvigalo in sanitarije za invalide.

Za vse uporabnike je voljo tudi gradivo za dislektike.

Za starejše občane in uporabnike s posebnimi potrebami zagotavljamo obisk na domu in v domu upokojencev.

 

Tesnejša povezanost vseh elementov knjižničnega sistema za sodelovanje

Sodelovanje naše knjižnice s knjižnicami na območju poteka izjemno dobro. Že nekaj let poteka med knjižnicami aktualna izmenjava mnenj in priporočil, organiziramo srečanja zaposlenih v knjižnicah in posvete s področja dobrih in slabih praks.

Osrednja knjižnica Celje uspešno izvaja vse območne naloge. Zagotovljen imamo razširjen dostop do knjižničnega gradiva, nudi strokovno pomoč knjižnicam na različnih področjih, koordinira domoznansko dejavnost, odpis gradiva … V letu 2015 smo skupaj pristopili k brezplačni medknjižnični izposoji na celjskem območju, s katero bomo nadaljevali tudi v letu 2019.

Skupaj pristopamo k promociji branja s projektom »Priporočamo«, kjer bralce mesečno usmerjamo h kvalitetnemu branju. Skupaj smo uspešno pristopili k izgradnji Biografskega leksikona celjskega območja.

Dobro je tudi sodelovanje z ostalimi knjižnicami po Sloveniji, še posebej tistimi, ki so krajevno locirane najbližje. V zadnjih letih je aktualno povezovanje knjižnic na portalu Dobre knjige, kjer vsekakor, z naše strani, načrtujemo še aktivnejše sodelovanje. Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo. Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljamo vse slovenske splošne knjižnice, v sodelovanju z našimi bralkami in bralci, uporabniki portala o dobrih knjigah.

Skupaj s knjižnicami sodelujemo v vseslovenskem projektu »Pravljice za odrasle«, kjer pripovedovalci – pravljičarji z vseh sodelujočih knjižnic, obiskujejo knjižnice po vsej Sloveniji in pripovedujejo pravljice, namenjene odraslim.

Lokalno tudi dobro sodelujemo s šolskimi knjižnicami, ki so tudi spoznale kakšno je poslanstvo splošnih in kakšno šolskih knjižnic.

 

Dostopnost do informacij o kupljenem gradivu v katalogu vzajemnega bibliografskega sistema

Poleg matične knjižnice, ki je odprta 48 ur tedensko, delujejo še tri enote, ki so v skladu z določbami Uredbe odprte 100%. S vključitvijo v vseslovenski vzajemni bibliografski sistem COBISS je vse gradivo, ki ga nabavljamo, 100% dostopno v sistemu.

 

Promocija knjižničnih zbirk

Knjižnične zbirke promoviramo s številnimi priporočilnimi seznami, projekti in načrtovanimi obiski uporabnikov.

Na spletni strani knjižnice, FB strani, Instagramu, Twitterju in na oglasnih deskah mesečno objavljamo številne zanimivosti, informacije o knjižnici in prireditvah, sezname novosti v knjižnici, lestvico najbolj branih knjig ter seznam gradiva nabavljenega s sredstvi ministrstva.

Knjižne novosti predstavljamo na posebej izpostavljenih policah. Na oglasnih deskah in prav tako posebej označenih policah promoviramo nominirance in nagrajence literarnih del. Pripravljamo tudi tematske razstave. Redno sestavljamo priporočilni seznam knjižničarjev, ki vsebuje bolj kakovostno gradivo. V sodelovanju s knjižnicami na celjskem območju mesečno izpeljemo projekt »Priporočamo«. Načrtujemo še aktivnejše sodelovanje na portalu Dobreknjige.si.

Promocijo prav tako izvajamo med vodenimi obiski knjižnice za vse skupine uporabnikov, z obknjižničnimi dejavnostmi (pravljice, čajanke, literarni večeri, festivali, izdaja literarne revije Spirala …) in projekti (Rastem s knjigo, Dan slovenskih SK, Svetovni dan knjige …).

 

 

 

 

Utemeljenost odstopanj od strokovnih priporočil

Načrtovano razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom, ki ga upoštevamo pri nakupu knjižničnega gradiva v priporočenem razmerju 60% strokovnega in 40% leposlovnega gradiva, od tega 70% naslovov za odrasle.

Pri načrtovanju nakupa knjižničnega gradiva za leto 2019 pričakujemo 42.860 EUR sredstev s strani občin, načrtujemo 4.000 EUR lastnih sredstev in 50% sredstev s strani ministrstva (46.860 EUR). Pri načrtovanju finančne zgradbe nakupa gradiva smo upoštevali možnosti, ki nam jih omogoča poziv (50% sredstev s strani ministrstva). Vemo, da načrtovana sredstva tudi v letošnjem letu ne bodo dosežena, vendar je po drugi strani naša dolžnost načrtovati kakovostno in optimalno zbirko gradiva, ki stremi k doseganju standardov, le-to pa je mogoče doseči le z načrtovanimi sredstvi.

 

Zaključek

Naša pričakovanja in naši cilji v letu 2019 so enako optimistično načrtovani kot v preteklem letu. Povezani so z uspešnim prilagajanjem spremembam ter potrebam v okolju ter razvijanju kakovostne knjižnične zbirke z ohranjanjem njenega obsega.

Glede na sofinanciranje s strani ministrstva bomo projekt prilagodili priporočilom stroke, v smeri največje koristi za uporabnike.